• Biuletyn Informacji Publicznych
  Biuletyn Informacji Publicznych

  4555 lightbox tbart4ORZELZespół Szkół Specjalnych w Głownie
  ul. Kopernika 26a  95-015 Głowno

Nabór na stanowisko pracy samodzielny referent ds. kadr i płac

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie

95-015 Głowno, ul. Kopernika 26a

ogłasza nabór na stanowisko pracy

samodzielny referent ds. kadr i płac

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie

ul. Kopernika 26a,

95-015 Głowno,

Tel./fax – 42 7190854

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Nazwa stanowiska– samodzielny referent ds. kadr i płac

Wymiar etatu– 1/1

Rodzaj umowy – umowa o pracę

III. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie co najmniej średnie.

2. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3. Obywatelstwo polskie.

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

6. Nieposzlakowana opinia.

7. Znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, opodatkowania osób fizycznych, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń, zagadnień płacowych i administracji kadrowej.

8. Umiejętność obsługi komputera i programów biurowych.

9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

IV. Wymagania dodatkowe

1. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Exel, Płatnik, oprogramowanie kadrowo-płacowe).

2. Doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej o podobnym charakterze.

3. Samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także
w zespole, wysoka kultura osobista.

 

V. Zakres zadań wykonywanychna stanowisku:

1. Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników.

2. Naliczanie i sporządzanie miesięcznych list płac.

3. Sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami.

4. Obsługa PFRON.

5. Obsługa baz danych Systemu Informacji Oświatowej

6. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.

7. Sporządzanie list wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

8. Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS.

9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora szkoły.

VI. Warunki pracy:

1. Zespół Szkół Specjalnych 95 – 015 Głowno, ul. M. Kopernika 26a.

2. Praca na stanowisku pracy wyposażonym w monitory ekranowe.

3.Praca w wymiarze pełnego etatu.

VII. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Curriculum Vitae.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Kserokopie świadectw pracy.

5. Kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie.

6. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.

8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

9. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

10. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

11. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazańzdrowotnych do zajmowania stanowiska określonego w ogłoszeniu.

12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, do potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

VIII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest mniejszy niż 6%.

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składaćw sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. kadr i płac w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie” w terminie do dnia 19 lutego 2019 r. do godz. 11:00.

Dokumenty, które wpłynądo placówki po wyżej określonym terminie nie będąrozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełniąwymagana formalne zaproszeni będąna rozmowękwalifikacyjną, o terminie której powiadomieni zostanątelefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie oraz na tablicy informacyjnej wZespole Szkół Specjalnych w Głownie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 7190 854.

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych

w Głownie

mgr Maciej Lisowski

Aplikując na stanowisko prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzania danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie umieszczonych przeze mnie w CV moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko samodzielnego referenta ds. kadr i płac. Ponadto oświadczam, że jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest uzasadnione prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem procesu rekrutacji, oraz akceptuję te cele”.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

1. Poniżej podawane przez Pana/Panią dane osobowe w formularzu aplikacyjnym oraz we wgrywanym CV są zbierane przez nas – Zespół Szkół Specjalnych w Głownie z siedzibą przy ul. Kopernika 26a, 95-015 Głowno , adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

2. Z powołanym przez Administratora Danych Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pisząc bezpośrednio korespondencję na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

3. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził/a Pan/Pani wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko samodzielny referent ds. kadr i płac, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4. Pana/Pani Dane osobowe w procesie rekrutacji możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

5. Pana/Pani Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;

6. Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o naborze, a gdy wyraził Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie placówki przez okres trzech miesięcy. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.

7. W każdej chwili może Pan/Pani skorzystać z przysługujących praw, w tym wycofać zgodę na przetwarzanie danych, uzyskać dostęp do swoich danych; poprosić o: sprostowane i uzupełnienie danych, usunięcie danych; ograniczenie przetwarzania danych; wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, wystąpić o przeniesienie danych i ze skargą do organu nadzorczego. Z praw można skorzystać pisząc bezpośrednio na adres elektronicznej poczty do administratora, bezpośrednio w siedzibie Administratora lub kierując tradycyjną korespondencję na adres wskazany w punkcie 1.

 

Nabór na stanowisko pracy samodzielny referent ds. kadr i płac

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie

95-015 Głowno, ul. Kopernika 26a

ogłasza nabór na stanowisko pracy

samodzielny referent ds. kadr i płac

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie

ul. Kopernika 26a,

95-015 Głowno,

Tel./fax – 42 7190854

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Nazwa stanowiska– samodzielny referent ds. kadr i płac

Wymiar etatu– 1/1

Rodzaj umowy – umowa o pracę

III. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie co najmniej średnie.

2. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3. Obywatelstwo polskie.

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

6. Nieposzlakowana opinia.

7. Znajomośćzagadnień z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, opodatkowania osób fizycznych, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń, zagadnień płacowych i administracji kadrowej.

8. Umiejętność obsługi komputera i programów biurowych.

9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

IV. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Exel, Płatnik, oprogramowanie kadrowo-płacowe).

2. Doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej o podobnym charakterze.

3. Samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętnośćsprawnego podejmowania decyzji, umiejętnośćpracy na samodzielnym stanowisku, a także
w zespole, wysoka kultura osobista.

V. Zakres zadań wykonywanychna stanowisku:

1. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły.

2.Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia – ruch służbowy dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.

3. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich.

4. Sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami.

5. Obsługa PFRON.

6. Obsługa baz danych Systemu Informacji Oświatowej.

7. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.

8. Naliczanie i sporządzanie miesięcznych list płac, list wypłat nagród jubileuszowych, list wypłat odpraw emerytalnych i rentowych oraz wypłat ekwiwalentów i innych świadczeń wypłacanych pracownikom.

9. Naliczanie i sporządzanie list płac dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla pracowników pedagogicznych.

10. Wyliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

11. Sporządzanie wykazu godzin ponadwymiarowych nauczycieli.

12. Sporządzanie list wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

13. Prowadzenie kartotek wynagrodzeń poszczególnych pracowników oraz wystawianie zaświadczeń o zarobkach.

14. Sporządzanie informacji o stanie zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli.

15. Prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej w programie „Płatnik”.

16. Sporządzanie deklaracji podatkowych.

17. Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS.

18. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów kadrowo – płacowych.

19. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora szkoły.

VI. Warunki pracy:

1. Zespół Szkół Specjalnych 95 – 015 Głowno, ul. M. Kopernika 26a.

2. Praca na stanowisku pracy wyposażonym w monitory ekranowe.

3.Praca w wymiarze pełnego etatu.

VII. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Curriculum Vitae.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Kserokopie świadectw pracy.

5. Kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie.

6. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.

8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

9. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

10. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

11. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazańzdrowotnych do zajmowania stanowiska określonego w ogłoszeniu.

12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, do potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

VIII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest mniejszy niż 6%.

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składaćw sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. kadr i płac w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie” w terminie do dnia 17 stycznia 2019 r. do godz. 10:00.

Dokumenty, które wpłynądo placówki po wyżej określonym terminie nie będąrozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełniąwymagana formalne zaproszeni będąna rozmowękwalifikacyjną, o terminie której powiadomieni zostanątelefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie oraz na tablicy informacyjnej wZespole Szkół Specjalnych w Głownie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 7190 854.

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych

w Głownie

mgr Maciej Lisowski

Aplikując na stanowisko prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzania danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie umieszczonych przeze mnie w CV moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko samodzielnego referenta ds. kadr i płac. Ponadto oświadczam, że jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest uzasadnione prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem procesu rekrutacji, oraz akceptuję te cele”.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

1. Poniżej podawane przez Pana/Panią dane osobowe w formularzu aplikacyjnym oraz we wgrywanym CV są zbierane przez nas – Zespół Szkół Specjalnych w Głownie z siedzibą przy ul. Kopernika 26a, 95-015 Głowno , adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

2. Z powołanym przez Administratora Danych Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pisząc bezpośrednio korespondencję na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

3. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził/a Pan/Pani wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko samodzielny referent ds. kadr i płac, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4. Pana/Pani Dane osobowe w procesie rekrutacji możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

5. Pana/Pani Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;

6. Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o naborze, a gdy wyraził Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie placówki przez okres trzech miesięcy. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.

7. W każdej chwili może Pan/Pani skorzystać z przysługujących praw, w tym wycofać zgodę na przetwarzanie danych, uzyskać dostęp do swoich danych; poprosić o: sprostowane i uzupełnienie danych, usunięcie danych; ograniczenie przetwarzania danych; wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, wystąpić o przeniesienie danych i ze skargą do organu nadzorczego. Z praw można skorzystać pisząc bezpośrednio na adres elektronicznej poczty do administratora, bezpośrednio w siedzibie Administratora lub kierując tradycyjną korespondencję na adres wskazany w punkcie 1.

 

Zestawienie z otwarcia ofert nr sprawy ZSS/ZP-1/2017

Zrzut ekranu 2017 04 01 o 08.31.50

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZSS/ZP-1/2017

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę, zakup i montaż windy przyściennej w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie w ramach dofinansowania ze środków PFRON, w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta:

 

Firma Handlowa "ARTMED"

J. Sienkiewicz, A. Kęsy sp. j.

Ul. Św. Antoniego 18 lok. 3

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 Lp. Nazwa i adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium cena Liczba pkt w kryterium gwarancji RAZEM
1.

Firma Handlowa "ARTMED"

J. Sienkiewicz, A. Kęsy sp. j.

Ul. Św. Antoniego 18 lok. 3

97-200 Tomaszów Mazowiecki

60,00 40 100,00
2.

Lift Engineering Wojciech Bigas

Ul. Jana Pawła II 12 m. 16

18-300 Zambrów

47,16 40 87,16
3.

Windar sp. z o.o.

Ul. Skarbowa 16 lok. 1

91-473 Łódź

47,82 40 87,82

Dyrektor

Maciej Lisowski

Dostawa, zakup i montaż windy przyściennej w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie w ramach dofinansowania ze środków PFRON

Głowno: Dostawa, zakup i montaż windy przyściennej w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie w ramach dofinansowania ze środków PFRON

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Pliki

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ_ZSS
 3. Załącznik nr 2-7
 4. zal._1_A-1_Rzut_piwnic
 5. zal._1_A-2_Rzut_parteru
 6. zal._1_A-3_Rzut_I_go_piętra
 7. zal._1_A-4_Rzut_II_piętra
 8. zal._1_A-5_Rzut_dachu
 9. zal._1_A-6_piwnica_i_parter_1_50
 10. zal._1_A-7
 11. zal._1_A-8_Przekrój_A-A
 12. zal._1_A-9_Przekrów_A-A_1_50
 13. zal._1_A-10_Przekrój_B-B_1_50
 14. zal._1_A-11_Elewacje
 15. zal._1_A-12_Elewacje
 16. zal._1_I_1
 17. zal._1_I-2
 18. zal._1_I-3
 19. zal._1_I-4
 20. zal._1_I-5
 21. zal._1_I-6
 22. zal._1_I-7
 23. zal._1_I-8
 24. zal._1_K-1_Płyta_fundamentowa
 25. zal._1_Spec_ogólna_Zespół_Szkół_Specjalnych
 26. zal._1_Szczegół._Specyf.Techn._Szkoła_Specjalna
 27. zal._1_Winda_Szkoła_Specjalna_ok_nakła
 28. zal._1_Winda_Szkoła_Specjalna_Opis

 

 

Page 1 of 3

Informacje o redaktorze

Do uzupełnienia 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół Specjalnych

Adres: Kopernika 26a
Głowno łódzkie
95-015
List: sekratariat@zssglowno.pl
Telefon: 42 719-08-54
Faks: 42 719-08-54
www: zssglowno.pl

stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK 2014