• Biuletyn Informacji Publicznych
  Biuletyn Informacji Publicznych

  4555 lightbox tbart4ORZELZespół Szkół Specjalnych w Głownie
  ul. Kopernika 26a  95-015 Głowno

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZSS/ZP-1/2017

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę, zakup i montaż windy przyściennej w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie w ramach dofinansowania ze środków PFRON, w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta:

 

Firma Handlowa "ARTMED"

J. Sienkiewicz, A. Kęsy sp. j.

Ul. Św. Antoniego 18 lok. 3

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 Lp. Nazwa i adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium cena Liczba pkt w kryterium gwarancji RAZEM
1.

Firma Handlowa "ARTMED"

J. Sienkiewicz, A. Kęsy sp. j.

Ul. Św. Antoniego 18 lok. 3

97-200 Tomaszów Mazowiecki

60,00 40 100,00
2.

Lift Engineering Wojciech Bigas

Ul. Jana Pawła II 12 m. 16

18-300 Zambrów

47,16 40 87,16
3.

Windar sp. z o.o.

Ul. Skarbowa 16 lok. 1

91-473 Łódź

47,82 40 87,82

Dyrektor

Maciej Lisowski

Zestawienie z otwarcia ofert nr sprawy ZSS/ZP-1/2017

Zrzut ekranu 2017 04 01 o 08.31.50

Dostawa, zakup i montaż windy przyściennej w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie w ramach dofinansowania ze środków PFRON

Głowno: Dostawa, zakup i montaż windy przyściennej w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie w ramach dofinansowania ze środków PFRON

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Pliki

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ_ZSS
 3. Załącznik nr 2-7
 4. zal._1_A-1_Rzut_piwnic
 5. zal._1_A-2_Rzut_parteru
 6. zal._1_A-3_Rzut_I_go_piętra
 7. zal._1_A-4_Rzut_II_piętra
 8. zal._1_A-5_Rzut_dachu
 9. zal._1_A-6_piwnica_i_parter_1_50
 10. zal._1_A-7
 11. zal._1_A-8_Przekrój_A-A
 12. zal._1_A-9_Przekrów_A-A_1_50
 13. zal._1_A-10_Przekrój_B-B_1_50
 14. zal._1_A-11_Elewacje
 15. zal._1_A-12_Elewacje
 16. zal._1_I_1
 17. zal._1_I-2
 18. zal._1_I-3
 19. zal._1_I-4
 20. zal._1_I-5
 21. zal._1_I-6
 22. zal._1_I-7
 23. zal._1_I-8
 24. zal._1_K-1_Płyta_fundamentowa
 25. zal._1_Spec_ogólna_Zespół_Szkół_Specjalnych
 26. zal._1_Szczegół._Specyf.Techn._Szkoła_Specjalna
 27. zal._1_Winda_Szkoła_Specjalna_ok_nakła
 28. zal._1_Winda_Szkoła_Specjalna_Opis

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO

INFORMACJA

O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Samodzielny referent do spraw kadr i płac

            Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko samodzielnego referenta do spraw kadr i płac w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie została wybrana Pani

Monika Szadkowska zam. Władysławów Popowski 3, 95 -015 Głowno

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

            W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdza, że Pani Monika Szadkowska spełniła wymagania do wykonywania pracy na ww. stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja najwyżej oceniła jej przygotowanie merytoryczne.

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie

Maciej Lisowski

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko samodzielny referent ds. kadr i płac

Głowno, dnia 19.01.2017r.

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko samodzielny referent ds. kadr i płac

            Uprzejmie informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 5 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.      Imię i nazwisko                                              Miejsce zamieszkania

1. Monika Szadkowska                          Władysławów Popowski 3, 95 – 015 Głowno

2. Ewelina Świętosławska                      ul. Swoboda 6 bl.4 m.2, 95 – 015 Głowno

3. Michał Kwiatkowski                          Tymianka 58, 95 – 010 Stryków

4. Natalia Winiarz                                   ul. Śląska 2, 95 -015 Głowno   

5. Emilia Gajewicz                                  ul. Sikorskiego bl.11 m.14, 95 -015 Głowno

Nabór na stanowisko pracy samodzielny referent ds. kadr i pła

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie

95-015 Głowno, ul. Kopernika 26a

 

ogłasza nabór na stanowisko pracy

samodzielny referent ds. kadr i płac

I. Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie

ul. Kopernika 26a,

95-015 Głowno,

tel/fax – 42 7190854

 

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Nazwa stanowiska – samodzielny referent ds. kadr i płac

Wymiar etatu – 1/1

Rodzaj umowy – umowa o pracę.

 

III. Wymagania niezbędne:

 

 1. Wykształcenie co najmniej średnie.
 2. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 3. Obywatelstwo polskie.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, opodatkowania osób fizycznych, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń, zagadnień płacowych i administracji kadrowej.
 8. Umiejętność obsługi komputera i programów biurowych.
 9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

IV. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Exel, Płatnik, oprogramowanie kadrowo-płacowe).
 2. Doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej o podobnym charakterze.
 3. Samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także
  w zespole, wysoka kultura osobista.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw kancelaryjnych szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Prowadzenie korespondencji szkoły.
 3. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły.
 4. Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia – ruch służbowy dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.
 5. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich.
 6. Sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami.
 7. Obsługa PFRON.
 8. Obsługa baz danych Systemu Informacji Oświatowej.
 9. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
 10. Prowadzenie strony BIP i ePUAP.
 11. Naliczanie i sporządzanie miesięcznych list płac, list wypłat nagród jubileuszowych, list wypłat odpraw emerytalnych i rentowych oraz wypłat ekwiwalentów i innych świadczeń wypłacanych pracownikom.
 12. Naliczanie i sporządzanie list płac dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla pracowników pedagogicznych.
 13. Wyliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 14. Sporządzanie list wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 15. Prowadzenie kartotek wynagrodzeń poszczególnych pracowników oraz wystawianie zaświadczeń o zarobkach.
 16. Sporządzanie informacji o stanie zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli.
 17. Prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej w programie „Płatnik”.
 18. Sporządzanie deklaracji podatkowych.
 19. Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS.
 20. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów kadrowo – płacowych.
 21. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora szkoły.

VI. Warunki pracy:

 

1. Zespół Szkół Specjalnych 95 – 015 Głowno, ul. M. Kopernika 26a.

2. Praca na stanowisku pracy wyposażonym w monitory ekranowe.

3. Praca w wymiarze pełnego etatu.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny.
 2. Curriculum Vitae.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie świadectw pracy.
 5. Kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 6. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
 9. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 10. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska określonego w ogłoszeniu.
 11. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
 12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, do potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).

VIII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest mniejszy niż 6%.

 

 

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. kadr i płac w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie” w terminie do dnia 17 stycznia 2017 r. do godz. 12:00.

Dokumenty, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagana formalne zaproszeni będą na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której powiadomieni zostaną telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie placówki przez okres trzech miesięcy
od dnia upowszechnienia informacji o naborze. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom. Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 7190854.

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych

w Głownie

mgr Maciej Lisowski

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                                                                            Głowno, dn.19.10.2016 r.

Znak sprawy: ZSS.26.3.2016          

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

95 – 015 GŁOWNO

UL. KOPERNIKA 26A

                                                                                 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie z siedzibą w Głownie przy ul. Kopernika 26 A

zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji architektoniczno - budowlanego i wykonawczej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zapewniającą możliwość użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz uzyskanie pozwolenia na budowę ww. zamierzenia.

Zamawiający dostarczy przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia mapę do celów projektowych oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.

 1. Należy dostosować infrastrukturę i wyposażenie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które powinny mieć możliwość uczestniczenia we wszystkich formach edukacji.
 2. Dokumentację należy złożyć w 5 egzemplarzach w wersji papierowej (każdy dokument) oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf na płycie CD/DVD .
 3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 24 grudnia 2016 roku.
 4. Warunki płatności: płatność przelewem na podstawie protokołu odbioru w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 5.  Istotne warunki wykonania zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany do udziału  w pracach komisji przetargowej w postępowaniu dot. robót budowlanych w charakterze eksperta w terminie określonym przez Zamawiającego  oraz pełnienia nadzoru autorskiego (wg odrębnej umowy).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do konieczności wykonania dwóch aktualizacji kosztorysów w ramach przedmiotowej umowy.

 1.  Kryteria oceny złożonej oferty: 100%-cena .

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących danych: dane wykonawcy, cena netto, podatek Vat, cena brutto, oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi warunkami wykonania zamówienia i nie wnosi do nich zastrzeżeń i zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w treści zapytania ofertowego.

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.10.2016 roku w formie:
  1. pisemnej (osobiście lub listownie ) na adres Zespołu Szkół Specjalnych 95- 015 Głowno ul. Kopernika 26A lub
  2.  faksem  na numer : 42 719-08-54 lub
  3.  w wersji elektronicznej na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  IV.    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Maciej Lisowski 42 719-08-54

   V.    Środki na ofertę są zabezpieczone do wysokości 47.000,00 zł brutto.

Nabór na stanowisko pracy "Główny księgowy"

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie

95-015 Głowno, ul. Kopernika 26a

 

ogłasza nabór na stanowisko pracy

główny księgowy

I. Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie

ul. Kopernika 26a,

95-015 Głowno,

tel/fax – 42 7190854

 

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Nazwa stanowiska – główny księgowy

Wymiar etatu – 1/1

Rodzaj umowy – umowa o pracę.

 

III. Wymagania niezbędne:

 

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub
  za przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Posiadanie kwalifikacji wymaganych na stanowisku głównego księgowego (spełnia jeden z poniższych warunków):
 • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości,
 • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej
  i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości,
 • wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości: Ustawy
  o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości, Ustawy o odpowiedzialności
  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 3. Doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej o podobnym charakterze.
 4. Biegła znajomość obsługi komputera.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

IV. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Znajomość obsługi programów: Vulcan Płace Optivum, Vulcan Księgowość Optivum, Płatnik, aplikacja Vulcan SIGMA.
 2. Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.
 3. Samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także
  w zespole, wysoka kultura osobista.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. Obsługa finansowo – księgowa placówki – prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo – księgowego Vulcan Księgowość oraz naliczanie wynagrodzeń w programie płacowo – kadrowym Vulcan Płace.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym.
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 5. Sporządzanie i realizacja planu dochodów i wydatków budżetowych.
 6. Prowadzenie dziennika głównego dla poszczególnych kont syntetycznych.
 7. Prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont.
 8. Uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach.
 9. Sporządzanie prawidłowo, terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdań finansowych (SIGMA, BeSTi@).
 10. Prowadzenie kart wynagrodzeń.
 11. Sporządzanie informacji o stanie zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli.
 12. Prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej w programie „Płatnik”.
 13. Sporządzanie deklaracji podatkowych.
 14. Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 15. Wprowadzanie danych z zakresu finansów do Systemu Informacji Oświatowej.
 16. Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.
 17. Rozliczanie inwentaryzacji składników majątku.
 18. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów płacowych i dokumentów księgowych.
 19. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły.

VI. Warunki pracy:

 

1. Zespół Szkół Specjalnych 95 – 015 Głowno, ul. M. Kopernika 26a.

2. Praca na stanowisku pracy wyposażonym w monitory ekranowe.

3. Praca w wymiarze pełnego etatu.

 

 

 

 

 

VII. Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny.
 2. Curriculum Vitae.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie świadectw pracy.
 5. Kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 6. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
 9. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 10. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska określonego w ogłoszeniu.
 11. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
 12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, do potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).

VIII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest mniejszy niż 6%.

 

 

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie”
w terminie do dnia 28 listopada 2016 r. do godz. 12:00.

Dokumenty, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagana formalne zaproszeni będą na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której powiadomieni zostaną telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie placówki przez okres trzech miesięcy
od dnia upowszechnienia informacji o naborze. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom. Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 7190854.

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych

w Głownie

mgr Maciej Lisowski

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy samodzielny referent ds. administracyjnych

                                                                            

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie

95-015 Głowno, ul. Kopernika 26a

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

samodzielny referent ds. administracyjnych

I. Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie,

ul. Kopernika 26a,

95-015 Głowno,

tel/fax – 42 7190854

 

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Nazwa stanowiska – samodzielny referent ds. administracyjnych

Wymiar etatu – 1 etat

Rodzaj umowy – umowa o pracę od stycznia 2016 r.

III. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Znajomośćaktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki:

Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Biegła znajomość obsługi komputera.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

IV. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Znajomość obsługi programów: Vulcan Kadry Optivum, Vulcan Płace Optivum, SIO.
 2. Znajomośćaktów prawnych związanych z funkcjonowaniem: Karty Nauczyciela,  Ustawy o systemie oświaty.
 3. Samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętnośćpracy w zespole, dokładność, umiejętność organizowania pracy, wysoka kultura osobista.

V. Zakres zadań wykonywanychna stanowisku:

 

 1. Prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły – pracowników pedagogicznych

 i pracowników niepedagogicznych.

 1. Przyjmowanie, gromadzenie i prowadzenie dokumentacji związanej

z przyjmowaniem nowych pracowników.

 1. Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, świadectw pracy – ruch służbowy dokumentów związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.
 2. Przestrzeganie aktualności badań lekarskich pracowników, szkoleń BHP.
 3. Dokonywanie stałych przeglądów teczek akt osobowych wszystkich zatrudnionych, oraz egzekwowanie wymogu dostarczania dokumentów i umieszczanie ich w teczkach osobowych.
 4. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników.
 5. Sporządzanie danych do list wynagrodzeń.
 6. Sporządzanie zbiorczej listy godzin ponadwymiarowych pracowników pedagogicznych.
 7. Współdziałanie z księgowością w zakresie przekazywania informacji niezbędnych do właściwego naliczania i wypłacania wynagrodzeń.
 8. Wydawanie i ewidencjonowanie legitymacji dla pracowników.
 9. Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS.
 10. Opracowywanie planów urlopów wypoczynkowych pracowników administracji
  i obsługi.
 11. Kompletowanie wniosków dla pracowników szkoły przechodzących na rentę
  i emeryturę.
 12. Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą ZFŚS oraz list płac.
 13. Prowadzenie kancelarii szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. Obsługa kasy szkolnej.
 15. Zakup i prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 16. Rozliczanie kart drogowych kierowcy.
 17. Sporządzanie umów, not księgowych.
 18. Prowadzenie ksiąg ewidencji dzieci oraz uczniów, absolwentów, rozliczanie
  z obowiązku szkolnego.
 19. Wystawianie duplikatów świadectw, wyrabianie legitymacji szkolnych.
 20. Obsługa baz danych Systemu Informacji Oświatowej.
 21. Obsługa PFRON.
 22. Przygotowywanie zamówień i realizowanie zakupów szkolnych.
 23. Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych – sprawozdawczość.
 24. Załatwianie spraw związanych z obsługą szkoły wynikających z jej bieżącego funkcjonowania.
 25. Opracowywanie zagadnień do kontroli zarządczej.
 26. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły.

VI. Wymagane dokumenty:

 

 

 1. List motywacyjny.
 2. Curriculum Vitae.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie świadectw pracy.
 5. Kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 6. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
 9. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyś
 10. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazańzdrowotnych do zajmowania stanowiska określonego w ogłoszeniu.
 11. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
 12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, do potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202
  z późn. zm.).

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składaćw sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych
w Głownie, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko samodzielny referent ds. administracyjnych  w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie” w terminie do dnia 28 grudnia 2015 r. do godz. 10:00

Dokumenty, które wpłynądo placówki po wyżej określonym terminie nie będąrozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełniąwymagana formalne zaproszeni będąna rozmowękwalifikacyjną, o terminie której powiadomieni zostanątelefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie oraz na tablicy informacyjnej wZespole Szkół Specjalnych w Głownie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych
w Głownie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie placówki przez okres trzech miesięcy
od dnia upowszechnienia informacji o naborze. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom. Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 7190854.

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych

w Głownie

mgr Maciej Lisowski

Informacje o redaktorze

Do uzupełnienia 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół Specjalnych

Adres: Kopernika 26a
Głowno łódzkie
95-015
List: ml-zss@wp.pl
Telefon: 42 719-08-54
Faks: 42 719-08-54
www: www.zssglowno.nazwa.pl

stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK 2014