• Biuletyn Informacji Publicznych
  Biuletyn Informacji Publicznych

  4555 lightbox tbart4ORZELZespół Szkół Specjalnych w Głownie
  ul. Kopernika 26a  95-015 Głowno

Nabór na stanowisko pracy samodzielny referent ds. kadr i płac

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie

95-015 Głowno, ul. Kopernika 26a

ogłasza nabór na stanowisko pracy

samodzielny referent ds. kadr i płac

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie

ul. Kopernika 26a,

95-015 Głowno,

Tel./fax – 42 7190854

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Nazwa stanowiska– samodzielny referent ds. kadr i płac

Wymiar etatu– 1/1

Rodzaj umowy – umowa o pracę

III. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie co najmniej średnie.

2. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3. Obywatelstwo polskie.

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

6. Nieposzlakowana opinia.

7. Znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, opodatkowania osób fizycznych, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń, zagadnień płacowych i administracji kadrowej.

8. Umiejętność obsługi komputera i programów biurowych.

9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

IV. Wymagania dodatkowe

1. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Exel, Płatnik, oprogramowanie kadrowo-płacowe).

2. Doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej o podobnym charakterze.

3. Samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także
w zespole, wysoka kultura osobista.

 

V. Zakres zadań wykonywanychna stanowisku:

1. Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników.

2. Naliczanie i sporządzanie miesięcznych list płac.

3. Sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami.

4. Obsługa PFRON.

5. Obsługa baz danych Systemu Informacji Oświatowej

6. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.

7. Sporządzanie list wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

8. Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS.

9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora szkoły.

VI. Warunki pracy:

1. Zespół Szkół Specjalnych 95 – 015 Głowno, ul. M. Kopernika 26a.

2. Praca na stanowisku pracy wyposażonym w monitory ekranowe.

3.Praca w wymiarze pełnego etatu.

VII. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Curriculum Vitae.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Kserokopie świadectw pracy.

5. Kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie.

6. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.

8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

9. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

10. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

11. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazańzdrowotnych do zajmowania stanowiska określonego w ogłoszeniu.

12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, do potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

VIII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest mniejszy niż 6%.

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składaćw sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. kadr i płac w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie” w terminie do dnia 19 lutego 2019 r. do godz. 11:00.

Dokumenty, które wpłynądo placówki po wyżej określonym terminie nie będąrozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełniąwymagana formalne zaproszeni będąna rozmowękwalifikacyjną, o terminie której powiadomieni zostanątelefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie oraz na tablicy informacyjnej wZespole Szkół Specjalnych w Głownie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 7190 854.

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych

w Głownie

mgr Maciej Lisowski

Aplikując na stanowisko prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzania danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie umieszczonych przeze mnie w CV moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko samodzielnego referenta ds. kadr i płac. Ponadto oświadczam, że jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest uzasadnione prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem procesu rekrutacji, oraz akceptuję te cele”.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

1. Poniżej podawane przez Pana/Panią dane osobowe w formularzu aplikacyjnym oraz we wgrywanym CV są zbierane przez nas – Zespół Szkół Specjalnych w Głownie z siedzibą przy ul. Kopernika 26a, 95-015 Głowno , adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

2. Z powołanym przez Administratora Danych Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pisząc bezpośrednio korespondencję na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

3. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził/a Pan/Pani wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko samodzielny referent ds. kadr i płac, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4. Pana/Pani Dane osobowe w procesie rekrutacji możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

5. Pana/Pani Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;

6. Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o naborze, a gdy wyraził Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie placówki przez okres trzech miesięcy. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.

7. W każdej chwili może Pan/Pani skorzystać z przysługujących praw, w tym wycofać zgodę na przetwarzanie danych, uzyskać dostęp do swoich danych; poprosić o: sprostowane i uzupełnienie danych, usunięcie danych; ograniczenie przetwarzania danych; wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, wystąpić o przeniesienie danych i ze skargą do organu nadzorczego. Z praw można skorzystać pisząc bezpośrednio na adres elektronicznej poczty do administratora, bezpośrednio w siedzibie Administratora lub kierując tradycyjną korespondencję na adres wskazany w punkcie 1.

 

Nabór na stanowisko pracy samodzielny referent ds. kadr i płac

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie

95-015 Głowno, ul. Kopernika 26a

ogłasza nabór na stanowisko pracy

samodzielny referent ds. kadr i płac

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie

ul. Kopernika 26a,

95-015 Głowno,

Tel./fax – 42 7190854

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Nazwa stanowiska– samodzielny referent ds. kadr i płac

Wymiar etatu– 1/1

Rodzaj umowy – umowa o pracę

III. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie co najmniej średnie.

2. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3. Obywatelstwo polskie.

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

6. Nieposzlakowana opinia.

7. Znajomośćzagadnień z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, opodatkowania osób fizycznych, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń, zagadnień płacowych i administracji kadrowej.

8. Umiejętność obsługi komputera i programów biurowych.

9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

IV. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Exel, Płatnik, oprogramowanie kadrowo-płacowe).

2. Doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej o podobnym charakterze.

3. Samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętnośćsprawnego podejmowania decyzji, umiejętnośćpracy na samodzielnym stanowisku, a także
w zespole, wysoka kultura osobista.

V. Zakres zadań wykonywanychna stanowisku:

1. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły.

2.Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia – ruch służbowy dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.

3. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich.

4. Sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami.

5. Obsługa PFRON.

6. Obsługa baz danych Systemu Informacji Oświatowej.

7. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.

8. Naliczanie i sporządzanie miesięcznych list płac, list wypłat nagród jubileuszowych, list wypłat odpraw emerytalnych i rentowych oraz wypłat ekwiwalentów i innych świadczeń wypłacanych pracownikom.

9. Naliczanie i sporządzanie list płac dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla pracowników pedagogicznych.

10. Wyliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

11. Sporządzanie wykazu godzin ponadwymiarowych nauczycieli.

12. Sporządzanie list wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

13. Prowadzenie kartotek wynagrodzeń poszczególnych pracowników oraz wystawianie zaświadczeń o zarobkach.

14. Sporządzanie informacji o stanie zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli.

15. Prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej w programie „Płatnik”.

16. Sporządzanie deklaracji podatkowych.

17. Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS.

18. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów kadrowo – płacowych.

19. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora szkoły.

VI. Warunki pracy:

1. Zespół Szkół Specjalnych 95 – 015 Głowno, ul. M. Kopernika 26a.

2. Praca na stanowisku pracy wyposażonym w monitory ekranowe.

3.Praca w wymiarze pełnego etatu.

VII. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Curriculum Vitae.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Kserokopie świadectw pracy.

5. Kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie.

6. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.

8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

9. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

10. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

11. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazańzdrowotnych do zajmowania stanowiska określonego w ogłoszeniu.

12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, do potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

VIII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest mniejszy niż 6%.

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składaćw sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. kadr i płac w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie” w terminie do dnia 17 stycznia 2019 r. do godz. 10:00.

Dokumenty, które wpłynądo placówki po wyżej określonym terminie nie będąrozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełniąwymagana formalne zaproszeni będąna rozmowękwalifikacyjną, o terminie której powiadomieni zostanątelefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie oraz na tablicy informacyjnej wZespole Szkół Specjalnych w Głownie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 7190 854.

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych

w Głownie

mgr Maciej Lisowski

Aplikując na stanowisko prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzania danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie umieszczonych przeze mnie w CV moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko samodzielnego referenta ds. kadr i płac. Ponadto oświadczam, że jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest uzasadnione prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem procesu rekrutacji, oraz akceptuję te cele”.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

1. Poniżej podawane przez Pana/Panią dane osobowe w formularzu aplikacyjnym oraz we wgrywanym CV są zbierane przez nas – Zespół Szkół Specjalnych w Głownie z siedzibą przy ul. Kopernika 26a, 95-015 Głowno , adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

2. Z powołanym przez Administratora Danych Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pisząc bezpośrednio korespondencję na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

3. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził/a Pan/Pani wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko samodzielny referent ds. kadr i płac, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4. Pana/Pani Dane osobowe w procesie rekrutacji możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

5. Pana/Pani Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;

6. Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o naborze, a gdy wyraził Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie placówki przez okres trzech miesięcy. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.

7. W każdej chwili może Pan/Pani skorzystać z przysługujących praw, w tym wycofać zgodę na przetwarzanie danych, uzyskać dostęp do swoich danych; poprosić o: sprostowane i uzupełnienie danych, usunięcie danych; ograniczenie przetwarzania danych; wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, wystąpić o przeniesienie danych i ze skargą do organu nadzorczego. Z praw można skorzystać pisząc bezpośrednio na adres elektronicznej poczty do administratora, bezpośrednio w siedzibie Administratora lub kierując tradycyjną korespondencję na adres wskazany w punkcie 1.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZSS/ZP-1/2017

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę, zakup i montaż windy przyściennej w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie w ramach dofinansowania ze środków PFRON, w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta:

 

Firma Handlowa "ARTMED"

J. Sienkiewicz, A. Kęsy sp. j.

Ul. Św. Antoniego 18 lok. 3

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 Lp. Nazwa i adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium cena Liczba pkt w kryterium gwarancji RAZEM
1.

Firma Handlowa "ARTMED"

J. Sienkiewicz, A. Kęsy sp. j.

Ul. Św. Antoniego 18 lok. 3

97-200 Tomaszów Mazowiecki

60,00 40 100,00
2.

Lift Engineering Wojciech Bigas

Ul. Jana Pawła II 12 m. 16

18-300 Zambrów

47,16 40 87,16
3.

Windar sp. z o.o.

Ul. Skarbowa 16 lok. 1

91-473 Łódź

47,82 40 87,82

Dyrektor

Maciej Lisowski

Zestawienie z otwarcia ofert nr sprawy ZSS/ZP-1/2017

Zrzut ekranu 2017 04 01 o 08.31.50

Dostawa, zakup i montaż windy przyściennej w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie w ramach dofinansowania ze środków PFRON

Głowno: Dostawa, zakup i montaż windy przyściennej w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie w ramach dofinansowania ze środków PFRON

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Pliki

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ_ZSS
 3. Załącznik nr 2-7
 4. zal._1_A-1_Rzut_piwnic
 5. zal._1_A-2_Rzut_parteru
 6. zal._1_A-3_Rzut_I_go_piętra
 7. zal._1_A-4_Rzut_II_piętra
 8. zal._1_A-5_Rzut_dachu
 9. zal._1_A-6_piwnica_i_parter_1_50
 10. zal._1_A-7
 11. zal._1_A-8_Przekrój_A-A
 12. zal._1_A-9_Przekrów_A-A_1_50
 13. zal._1_A-10_Przekrój_B-B_1_50
 14. zal._1_A-11_Elewacje
 15. zal._1_A-12_Elewacje
 16. zal._1_I_1
 17. zal._1_I-2
 18. zal._1_I-3
 19. zal._1_I-4
 20. zal._1_I-5
 21. zal._1_I-6
 22. zal._1_I-7
 23. zal._1_I-8
 24. zal._1_K-1_Płyta_fundamentowa
 25. zal._1_Spec_ogólna_Zespół_Szkół_Specjalnych
 26. zal._1_Szczegół._Specyf.Techn._Szkoła_Specjalna
 27. zal._1_Winda_Szkoła_Specjalna_ok_nakła
 28. zal._1_Winda_Szkoła_Specjalna_Opis

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO

INFORMACJA

O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Samodzielny referent do spraw kadr i płac

            Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko samodzielnego referenta do spraw kadr i płac w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie została wybrana Pani

Monika Szadkowska zam. Władysławów Popowski 3, 95 -015 Głowno

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

            W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdza, że Pani Monika Szadkowska spełniła wymagania do wykonywania pracy na ww. stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja najwyżej oceniła jej przygotowanie merytoryczne.

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie

Maciej Lisowski

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko samodzielny referent ds. kadr i płac

Głowno, dnia 19.01.2017r.

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko samodzielny referent ds. kadr i płac

            Uprzejmie informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 5 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.      Imię i nazwisko                                              Miejsce zamieszkania

1. Monika Szadkowska                          Władysławów Popowski 3, 95 – 015 Głowno

2. Ewelina Świętosławska                      ul. Swoboda 6 bl.4 m.2, 95 – 015 Głowno

3. Michał Kwiatkowski                          Tymianka 58, 95 – 010 Stryków

4. Natalia Winiarz                                   ul. Śląska 2, 95 -015 Głowno   

5. Emilia Gajewicz                                  ul. Sikorskiego bl.11 m.14, 95 -015 Głowno

Nabór na stanowisko pracy samodzielny referent ds. kadr i pła

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie

95-015 Głowno, ul. Kopernika 26a

 

ogłasza nabór na stanowisko pracy

samodzielny referent ds. kadr i płac

I. Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie

ul. Kopernika 26a,

95-015 Głowno,

tel/fax – 42 7190854

 

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Nazwa stanowiska – samodzielny referent ds. kadr i płac

Wymiar etatu – 1/1

Rodzaj umowy – umowa o pracę.

 

III. Wymagania niezbędne:

 

 1. Wykształcenie co najmniej średnie.
 2. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 3. Obywatelstwo polskie.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, opodatkowania osób fizycznych, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń, zagadnień płacowych i administracji kadrowej.
 8. Umiejętność obsługi komputera i programów biurowych.
 9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

IV. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Exel, Płatnik, oprogramowanie kadrowo-płacowe).
 2. Doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej o podobnym charakterze.
 3. Samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także
  w zespole, wysoka kultura osobista.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw kancelaryjnych szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Prowadzenie korespondencji szkoły.
 3. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły.
 4. Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia – ruch służbowy dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.
 5. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich.
 6. Sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami.
 7. Obsługa PFRON.
 8. Obsługa baz danych Systemu Informacji Oświatowej.
 9. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
 10. Prowadzenie strony BIP i ePUAP.
 11. Naliczanie i sporządzanie miesięcznych list płac, list wypłat nagród jubileuszowych, list wypłat odpraw emerytalnych i rentowych oraz wypłat ekwiwalentów i innych świadczeń wypłacanych pracownikom.
 12. Naliczanie i sporządzanie list płac dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla pracowników pedagogicznych.
 13. Wyliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 14. Sporządzanie list wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 15. Prowadzenie kartotek wynagrodzeń poszczególnych pracowników oraz wystawianie zaświadczeń o zarobkach.
 16. Sporządzanie informacji o stanie zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli.
 17. Prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej w programie „Płatnik”.
 18. Sporządzanie deklaracji podatkowych.
 19. Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS.
 20. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów kadrowo – płacowych.
 21. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora szkoły.

VI. Warunki pracy:

 

1. Zespół Szkół Specjalnych 95 – 015 Głowno, ul. M. Kopernika 26a.

2. Praca na stanowisku pracy wyposażonym w monitory ekranowe.

3. Praca w wymiarze pełnego etatu.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny.
 2. Curriculum Vitae.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie świadectw pracy.
 5. Kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 6. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
 9. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 10. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska określonego w ogłoszeniu.
 11. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
 12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, do potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).

VIII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest mniejszy niż 6%.

 

 

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. kadr i płac w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie” w terminie do dnia 17 stycznia 2017 r. do godz. 12:00.

Dokumenty, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagana formalne zaproszeni będą na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której powiadomieni zostaną telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie placówki przez okres trzech miesięcy
od dnia upowszechnienia informacji o naborze. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom. Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 7190854.

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych

w Głownie

mgr Maciej Lisowski

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                                                                            Głowno, dn.19.10.2016 r.

Znak sprawy: ZSS.26.3.2016          

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

95 – 015 GŁOWNO

UL. KOPERNIKA 26A

                                                                                 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie z siedzibą w Głownie przy ul. Kopernika 26 A

zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji architektoniczno - budowlanego i wykonawczej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zapewniającą możliwość użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz uzyskanie pozwolenia na budowę ww. zamierzenia.

Zamawiający dostarczy przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia mapę do celów projektowych oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.

 1. Należy dostosować infrastrukturę i wyposażenie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które powinny mieć możliwość uczestniczenia we wszystkich formach edukacji.
 2. Dokumentację należy złożyć w 5 egzemplarzach w wersji papierowej (każdy dokument) oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf na płycie CD/DVD .
 3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 24 grudnia 2016 roku.
 4. Warunki płatności: płatność przelewem na podstawie protokołu odbioru w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 5.  Istotne warunki wykonania zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany do udziału  w pracach komisji przetargowej w postępowaniu dot. robót budowlanych w charakterze eksperta w terminie określonym przez Zamawiającego  oraz pełnienia nadzoru autorskiego (wg odrębnej umowy).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do konieczności wykonania dwóch aktualizacji kosztorysów w ramach przedmiotowej umowy.

 1.  Kryteria oceny złożonej oferty: 100%-cena .

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących danych: dane wykonawcy, cena netto, podatek Vat, cena brutto, oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi warunkami wykonania zamówienia i nie wnosi do nich zastrzeżeń i zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w treści zapytania ofertowego.

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.10.2016 roku w formie:
  1. pisemnej (osobiście lub listownie ) na adres Zespołu Szkół Specjalnych 95- 015 Głowno ul. Kopernika 26A lub
  2.  faksem  na numer : 42 719-08-54 lub
  3.  w wersji elektronicznej na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  IV.    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Maciej Lisowski 42 719-08-54

   V.    Środki na ofertę są zabezpieczone do wysokości 47.000,00 zł brutto.

Nabór na stanowisko pracy "Główny księgowy"

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie

95-015 Głowno, ul. Kopernika 26a

 

ogłasza nabór na stanowisko pracy

główny księgowy

I. Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie

ul. Kopernika 26a,

95-015 Głowno,

tel/fax – 42 7190854

 

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Nazwa stanowiska – główny księgowy

Wymiar etatu – 1/1

Rodzaj umowy – umowa o pracę.

 

III. Wymagania niezbędne:

 

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub
  za przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Posiadanie kwalifikacji wymaganych na stanowisku głównego księgowego (spełnia jeden z poniższych warunków):
 • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości,
 • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej
  i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości,
 • wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości: Ustawy
  o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości, Ustawy o odpowiedzialności
  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 3. Doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej o podobnym charakterze.
 4. Biegła znajomość obsługi komputera.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

IV. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Znajomość obsługi programów: Vulcan Płace Optivum, Vulcan Księgowość Optivum, Płatnik, aplikacja Vulcan SIGMA.
 2. Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.
 3. Samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także
  w zespole, wysoka kultura osobista.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. Obsługa finansowo – księgowa placówki – prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo – księgowego Vulcan Księgowość oraz naliczanie wynagrodzeń w programie płacowo – kadrowym Vulcan Płace.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym.
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 5. Sporządzanie i realizacja planu dochodów i wydatków budżetowych.
 6. Prowadzenie dziennika głównego dla poszczególnych kont syntetycznych.
 7. Prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont.
 8. Uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach.
 9. Sporządzanie prawidłowo, terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdań finansowych (SIGMA, BeSTi@).
 10. Prowadzenie kart wynagrodzeń.
 11. Sporządzanie informacji o stanie zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli.
 12. Prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej w programie „Płatnik”.
 13. Sporządzanie deklaracji podatkowych.
 14. Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 15. Wprowadzanie danych z zakresu finansów do Systemu Informacji Oświatowej.
 16. Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.
 17. Rozliczanie inwentaryzacji składników majątku.
 18. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów płacowych i dokumentów księgowych.
 19. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły.

VI. Warunki pracy:

 

1. Zespół Szkół Specjalnych 95 – 015 Głowno, ul. M. Kopernika 26a.

2. Praca na stanowisku pracy wyposażonym w monitory ekranowe.

3. Praca w wymiarze pełnego etatu.

 

 

 

 

 

VII. Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny.
 2. Curriculum Vitae.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie świadectw pracy.
 5. Kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 6. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
 9. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 10. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska określonego w ogłoszeniu.
 11. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
 12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, do potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).

VIII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest mniejszy niż 6%.

 

 

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie”
w terminie do dnia 28 listopada 2016 r. do godz. 12:00.

Dokumenty, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagana formalne zaproszeni będą na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której powiadomieni zostaną telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie placówki przez okres trzech miesięcy
od dnia upowszechnienia informacji o naborze. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom. Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 7190854.

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych

w Głownie

mgr Maciej Lisowski

Page 1 of 2

Informacje o redaktorze

Do uzupełnienia 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół Specjalnych

Adres: Kopernika 26a
Głowno łódzkie
95-015
List: sekratariat@zssglowno.pl
Telefon: 42 719-08-54
Faks: 42 719-08-54
www: zssglowno.pl

stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK 2014