Biuletyn Informacji Publicznych

4555 lightbox tbart4ORZELZespół Szkół Specjalnych w Głownie
ul. Kopernika 26a  95-015 Głowno

Znak sprawy:26. 5 .2019                                                                                                            Głowno, dnia 01.08.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Remont pomieszczeń kuchni w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie 

 1. Kopernika 26A, 95 – 015 Głowno

Tel./fax 42 7190 854

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Określenie trybu zamówienia:

Działając w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018r., poz. 1986 ) zapraszam do złożenia ofert na  wykonanie remontu pomieszczeń kuchni w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie, ul. Kopernika 26A, 95-015 Głowno.

III. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania remontu pomieszczeń kuchni w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie”.

 1. Planowany okres realizacji zamówienia: do 31.08.2019r.
 2. Miejsce realizacji: budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, ul. Kopernika 26 A.
 3. Zakres prac zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

UWAGA:Powyższy przedmiar jest instrumentem pomocniczym do przygotowania oferty. Zaleca się aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty, zapoznał się na miejscu z przedmiotem zamówienia, a następnie uwzględnił w ofercie ewentualne dodatkowe koszty związane z jego wykonaniem.

 1. Warunki udziału:
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.08.2019r.
 3. Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, w tym m.in.. na zastosowane materiały i urządzenia wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.
 4. Inne warunki udziału w postępowaniu:
 5. a) posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia,
 6. b) posiadanie potencjału technicznego i osób do wykonania zamówienia,
 7. c) znajdowanie się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.

Wykonawca składając ofertę załącza do niej następujące dokumenty:

- formularz ofertowy, zawierający również oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w punkcie IV podpunkt 3 niniejszego Zapytania.

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

- najniższa cena.

 1. Dodatkowe informacje:
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: negocjacji z wybranym oferentem w sytuacji np. gdy we wszystkich złożonych ofertach proponowana cena brutto za wykonanie usługi przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zadania.
 3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie naruszy to zasad konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbą o poprawienia oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w wybranej formie:

- przesłać na adres: Zespół Szkół Specjalnych w Głownie, ul. Kopernika 26A, 95 – 015 Głowno,

- przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- przesłać faksem na numer: 42 7190 854

Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 08.08.2019r. do godz. 10.00

Osoba do kontaktu z ramienia Zamawiającego:  Agnieszka Grzyb tel.42 7190 854

Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

Uwaga:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
 2. Oferta przesłana drogą e-mail – po podpisaniu powinna być zeskanowana i dopiero w takiej formie przesłana.

            Dyrektor 

Zespołu Szkół Specjalnych

            w Głownie

       Maciej Lisowski

Załączniki:

Oferta

Istotne postanowienia umowy

Przedmiat prac

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie

95-015 Głowno, ul. Kopernika 26a

ogłasza nabór na stanowisko pracy

samodzielny referent ds. kadr i płac

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie

ul. Kopernika 26a,

95-015 Głowno,

Tel./fax – 42 7190854

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Nazwa stanowiska– samodzielny referent ds. kadr i płac

Wymiar etatu– 1/1

Rodzaj umowy – umowa o pracę

III. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie co najmniej średnie.

2. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3. Obywatelstwo polskie.

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

6. Nieposzlakowana opinia.

7. Znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, opodatkowania osób fizycznych, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń, zagadnień płacowych i administracji kadrowej.

8. Umiejętność obsługi komputera i programów biurowych.

9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

IV. Wymagania dodatkowe

1. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Exel, Płatnik, oprogramowanie kadrowo-płacowe).

2. Doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej o podobnym charakterze.

3. Samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także
w zespole, wysoka kultura osobista.

 

V. Zakres zadań wykonywanychna stanowisku:

1. Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników.

2. Naliczanie i sporządzanie miesięcznych list płac.

3. Sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami.

4. Obsługa PFRON.

5. Obsługa baz danych Systemu Informacji Oświatowej

6. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.

7. Sporządzanie list wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

8. Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS.

9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora szkoły.

VI. Warunki pracy:

1. Zespół Szkół Specjalnych 95 – 015 Głowno, ul. M. Kopernika 26a.

2. Praca na stanowisku pracy wyposażonym w monitory ekranowe.

3.Praca w wymiarze pełnego etatu.

VII. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Curriculum Vitae.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Kserokopie świadectw pracy.

5. Kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie.

6. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.

8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

9. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

10. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

11. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazańzdrowotnych do zajmowania stanowiska określonego w ogłoszeniu.

12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, do potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

VIII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest mniejszy niż 6%.

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składaćw sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. kadr i płac w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie” w terminie do dnia 19 lutego 2019 r. do godz. 11:00.

Dokumenty, które wpłynądo placówki po wyżej określonym terminie nie będąrozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełniąwymagana formalne zaproszeni będąna rozmowękwalifikacyjną, o terminie której powiadomieni zostanątelefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie oraz na tablicy informacyjnej wZespole Szkół Specjalnych w Głownie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 7190 854.

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych

w Głownie

mgr Maciej Lisowski

Aplikując na stanowisko prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzania danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie umieszczonych przeze mnie w CV moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko samodzielnego referenta ds. kadr i płac. Ponadto oświadczam, że jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest uzasadnione prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem procesu rekrutacji, oraz akceptuję te cele”.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

1. Poniżej podawane przez Pana/Panią dane osobowe w formularzu aplikacyjnym oraz we wgrywanym CV są zbierane przez nas – Zespół Szkół Specjalnych w Głownie z siedzibą przy ul. Kopernika 26a, 95-015 Głowno , adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Z powołanym przez Administratora Danych Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pisząc bezpośrednio korespondencję na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził/a Pan/Pani wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko samodzielny referent ds. kadr i płac, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4. Pana/Pani Dane osobowe w procesie rekrutacji możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

5. Pana/Pani Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;

6. Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o naborze, a gdy wyraził Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie placówki przez okres trzech miesięcy. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.

7. W każdej chwili może Pan/Pani skorzystać z przysługujących praw, w tym wycofać zgodę na przetwarzanie danych, uzyskać dostęp do swoich danych; poprosić o: sprostowane i uzupełnienie danych, usunięcie danych; ograniczenie przetwarzania danych; wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, wystąpić o przeniesienie danych i ze skargą do organu nadzorczego. Z praw można skorzystać pisząc bezpośrednio na adres elektronicznej poczty do administratora, bezpośrednio w siedzibie Administratora lub kierując tradycyjną korespondencję na adres wskazany w punkcie 1.

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie

95-015 Głowno, ul. Kopernika 26a

ogłasza nabór na stanowisko pracy

samodzielny referent ds. kadr i płac

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie

ul. Kopernika 26a,

95-015 Głowno,

Tel./fax – 42 7190854

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Nazwa stanowiska– samodzielny referent ds. kadr i płac

Wymiar etatu– 1/1

Rodzaj umowy – umowa o pracę

III. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie co najmniej średnie.

2. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3. Obywatelstwo polskie.

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

6. Nieposzlakowana opinia.

7. Znajomośćzagadnień z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, opodatkowania osób fizycznych, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń, zagadnień płacowych i administracji kadrowej.

8. Umiejętność obsługi komputera i programów biurowych.

9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

IV. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Exel, Płatnik, oprogramowanie kadrowo-płacowe).

2. Doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej o podobnym charakterze.

3. Samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętnośćsprawnego podejmowania decyzji, umiejętnośćpracy na samodzielnym stanowisku, a także
w zespole, wysoka kultura osobista.

V. Zakres zadań wykonywanychna stanowisku:

1. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły.

2.Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia – ruch służbowy dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.

3. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich.

4. Sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami.

5. Obsługa PFRON.

6. Obsługa baz danych Systemu Informacji Oświatowej.

7. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.

8. Naliczanie i sporządzanie miesięcznych list płac, list wypłat nagród jubileuszowych, list wypłat odpraw emerytalnych i rentowych oraz wypłat ekwiwalentów i innych świadczeń wypłacanych pracownikom.

9. Naliczanie i sporządzanie list płac dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla pracowników pedagogicznych.

10. Wyliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

11. Sporządzanie wykazu godzin ponadwymiarowych nauczycieli.

12. Sporządzanie list wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

13. Prowadzenie kartotek wynagrodzeń poszczególnych pracowników oraz wystawianie zaświadczeń o zarobkach.

14. Sporządzanie informacji o stanie zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli.

15. Prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej w programie „Płatnik”.

16. Sporządzanie deklaracji podatkowych.

17. Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS.

18. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów kadrowo – płacowych.

19. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora szkoły.

VI. Warunki pracy:

1. Zespół Szkół Specjalnych 95 – 015 Głowno, ul. M. Kopernika 26a.

2. Praca na stanowisku pracy wyposażonym w monitory ekranowe.

3.Praca w wymiarze pełnego etatu.

VII. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Curriculum Vitae.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Kserokopie świadectw pracy.

5. Kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie.

6. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.

8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

9. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

10. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

11. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazańzdrowotnych do zajmowania stanowiska określonego w ogłoszeniu.

12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, do potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

VIII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest mniejszy niż 6%.

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składaćw sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. kadr i płac w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie” w terminie do dnia 17 stycznia 2019 r. do godz. 10:00.

Dokumenty, które wpłynądo placówki po wyżej określonym terminie nie będąrozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełniąwymagana formalne zaproszeni będąna rozmowękwalifikacyjną, o terminie której powiadomieni zostanątelefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie oraz na tablicy informacyjnej wZespole Szkół Specjalnych w Głownie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 7190 854.

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych

w Głownie

mgr Maciej Lisowski

Aplikując na stanowisko prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzania danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie umieszczonych przeze mnie w CV moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko samodzielnego referenta ds. kadr i płac. Ponadto oświadczam, że jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest uzasadnione prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem procesu rekrutacji, oraz akceptuję te cele”.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

1. Poniżej podawane przez Pana/Panią dane osobowe w formularzu aplikacyjnym oraz we wgrywanym CV są zbierane przez nas – Zespół Szkół Specjalnych w Głownie z siedzibą przy ul. Kopernika 26a, 95-015 Głowno , adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Z powołanym przez Administratora Danych Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pisząc bezpośrednio korespondencję na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził/a Pan/Pani wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko samodzielny referent ds. kadr i płac, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4. Pana/Pani Dane osobowe w procesie rekrutacji możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

5. Pana/Pani Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;

6. Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o naborze, a gdy wyraził Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie placówki przez okres trzech miesięcy. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.

7. W każdej chwili może Pan/Pani skorzystać z przysługujących praw, w tym wycofać zgodę na przetwarzanie danych, uzyskać dostęp do swoich danych; poprosić o: sprostowane i uzupełnienie danych, usunięcie danych; ograniczenie przetwarzania danych; wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, wystąpić o przeniesienie danych i ze skargą do organu nadzorczego. Z praw można skorzystać pisząc bezpośrednio na adres elektronicznej poczty do administratora, bezpośrednio w siedzibie Administratora lub kierując tradycyjną korespondencję na adres wskazany w punkcie 1.

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę, zakup i montaż windy przyściennej w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie w ramach dofinansowania ze środków PFRON, w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta:

 

Firma Handlowa "ARTMED"

J. Sienkiewicz, A. Kęsy sp. j.

Ul. Św. Antoniego 18 lok. 3

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 Lp. Nazwa i adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium cena Liczba pkt w kryterium gwarancji RAZEM
1.

Firma Handlowa "ARTMED"

J. Sienkiewicz, A. Kęsy sp. j.

Ul. Św. Antoniego 18 lok. 3

97-200 Tomaszów Mazowiecki

60,00 40 100,00
2.

Lift Engineering Wojciech Bigas

Ul. Jana Pawła II 12 m. 16

18-300 Zambrów

47,16 40 87,16
3.

Windar sp. z o.o.

Ul. Skarbowa 16 lok. 1

91-473 Łódź

47,82 40 87,82

Dyrektor

Maciej Lisowski

INFORMACJA

O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Samodzielny referent do spraw kadr i płac

            Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko samodzielnego referenta do spraw kadr i płac w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie została wybrana Pani

Monika Szadkowska zam. Władysławów Popowski 3, 95 -015 Głowno

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

            W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdza, że Pani Monika Szadkowska spełniła wymagania do wykonywania pracy na ww. stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja najwyżej oceniła jej przygotowanie merytoryczne.

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie

Maciej Lisowski

Głowno, dnia 19.01.2017r.

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko samodzielny referent ds. kadr i płac

            Uprzejmie informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 5 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.      Imię i nazwisko                                              Miejsce zamieszkania

1. Monika Szadkowska                          Władysławów Popowski 3, 95 – 015 Głowno

2. Ewelina Świętosławska                      ul. Swoboda 6 bl.4 m.2, 95 – 015 Głowno

3. Michał Kwiatkowski                          Tymianka 58, 95 – 010 Stryków

4. Natalia Winiarz                                   ul. Śląska 2, 95 -015 Głowno   

5. Emilia Gajewicz                                  ul. Sikorskiego bl.11 m.14, 95 -015 Głowno

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie

95-015 Głowno, ul. Kopernika 26a

 

ogłasza nabór na stanowisko pracy

samodzielny referent ds. kadr i płac

I. Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie

ul. Kopernika 26a,

95-015 Głowno,

tel/fax – 42 7190854

 

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Nazwa stanowiska – samodzielny referent ds. kadr i płac

Wymiar etatu – 1/1

Rodzaj umowy – umowa o pracę.

 

III. Wymagania niezbędne:

 

 1. Wykształcenie co najmniej średnie.
 2. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 3. Obywatelstwo polskie.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, opodatkowania osób fizycznych, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń, zagadnień płacowych i administracji kadrowej.
 8. Umiejętność obsługi komputera i programów biurowych.
 9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

IV. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Exel, Płatnik, oprogramowanie kadrowo-płacowe).
 2. Doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej o podobnym charakterze.
 3. Samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także
  w zespole, wysoka kultura osobista.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw kancelaryjnych szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Prowadzenie korespondencji szkoły.
 3. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły.
 4. Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia – ruch służbowy dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.
 5. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich.
 6. Sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami.
 7. Obsługa PFRON.
 8. Obsługa baz danych Systemu Informacji Oświatowej.
 9. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
 10. Prowadzenie strony BIP i ePUAP.
 11. Naliczanie i sporządzanie miesięcznych list płac, list wypłat nagród jubileuszowych, list wypłat odpraw emerytalnych i rentowych oraz wypłat ekwiwalentów i innych świadczeń wypłacanych pracownikom.
 12. Naliczanie i sporządzanie list płac dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla pracowników pedagogicznych.
 13. Wyliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 14. Sporządzanie list wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 15. Prowadzenie kartotek wynagrodzeń poszczególnych pracowników oraz wystawianie zaświadczeń o zarobkach.
 16. Sporządzanie informacji o stanie zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli.
 17. Prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej w programie „Płatnik”.
 18. Sporządzanie deklaracji podatkowych.
 19. Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS.
 20. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów kadrowo – płacowych.
 21. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora szkoły.

VI. Warunki pracy:

 

1. Zespół Szkół Specjalnych 95 – 015 Głowno, ul. M. Kopernika 26a.

2. Praca na stanowisku pracy wyposażonym w monitory ekranowe.

3. Praca w wymiarze pełnego etatu.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny.
 2. Curriculum Vitae.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie świadectw pracy.
 5. Kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 6. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
 9. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 10. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska określonego w ogłoszeniu.
 11. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
 12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, do potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).

VIII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest mniejszy niż 6%.

 

 

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. kadr i płac w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie” w terminie do dnia 17 stycznia 2017 r. do godz. 12:00.

Dokumenty, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagana formalne zaproszeni będą na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której powiadomieni zostaną telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie placówki przez okres trzech miesięcy
od dnia upowszechnienia informacji o naborze. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom. Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 7190854.

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych

w Głownie

mgr Maciej Lisowski

                                                                                                                                            Głowno, dn.19.10.2016 r.

Znak sprawy: ZSS.26.3.2016          

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

95 – 015 GŁOWNO

UL. KOPERNIKA 26A

                                                                                 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie z siedzibą w Głownie przy ul. Kopernika 26 A

zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji architektoniczno - budowlanego i wykonawczej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zapewniającą możliwość użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz uzyskanie pozwolenia na budowę ww. zamierzenia.

Zamawiający dostarczy przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia mapę do celów projektowych oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.

 1. Należy dostosować infrastrukturę i wyposażenie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które powinny mieć możliwość uczestniczenia we wszystkich formach edukacji.
 2. Dokumentację należy złożyć w 5 egzemplarzach w wersji papierowej (każdy dokument) oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf na płycie CD/DVD .
 3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 24 grudnia 2016 roku.
 4. Warunki płatności: płatność przelewem na podstawie protokołu odbioru w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 5.  Istotne warunki wykonania zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany do udziału  w pracach komisji przetargowej w postępowaniu dot. robót budowlanych w charakterze eksperta w terminie określonym przez Zamawiającego  oraz pełnienia nadzoru autorskiego (wg odrębnej umowy).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do konieczności wykonania dwóch aktualizacji kosztorysów w ramach przedmiotowej umowy.

 1.  Kryteria oceny złożonej oferty: 100%-cena .

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących danych: dane wykonawcy, cena netto, podatek Vat, cena brutto, oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi warunkami wykonania zamówienia i nie wnosi do nich zastrzeżeń i zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w treści zapytania ofertowego.

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.10.2016 roku w formie:
  1. pisemnej (osobiście lub listownie ) na adres Zespołu Szkół Specjalnych 95- 015 Głowno ul. Kopernika 26A lub
  2.  faksem  na numer : 42 719-08-54 lub
  3.  w wersji elektronicznej na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  IV.    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Maciej Lisowski 42 719-08-54

   V.    Środki na ofertę są zabezpieczone do wysokości 47.000,00 zł brutto.

Informacje o redaktorze

Do uzupełnienia 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół Specjalnych

Adres: Kopernika 26a
Głowno łódzkie
95-015
List: sekratariat@zssglowno.pl
Telefon: 42 719-08-54
Faks: 42 719-08-54
www: zssglowno.pl

stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK 2019