Biuletyn Informacji Publicznych

4555 lightbox tbart4ORZELZespół Szkół Specjalnych w Głownie
ul. Kopernika 26a  95-015 Głowno

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe Dz. U. nr 114, poz. 761).

1. Nazwa i siedziba jednostki: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Kopernika 26A, 95-015 Głowno,

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Kopernika 26A, 95-015 Głowno, termin składania ofert 13.11.2015 r., do godz. 12:00 w sekretariacie, otwarcie ofert 13.11.2015 r., do godz. 14:00 w gabinecie dyrektora.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego: parking przed Zespołem Szkół Specjalnych, ul. Kopernika 26A, 95-015 Głowno, w obecności pracownika szkoły, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 42 719 08 54, od godziny 09:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku.

4. Przedmiotem sprzedaży jest samochód do przewozu osób: marki Ford, model FT280S, wersja S

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 800,00 zł (słownie złotych: osiemset 00/100) wpłacone na konto 85878700000011678520000001 z dopiskiem „Wadium samochód FORD". Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert opisanym w pkt 2. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie przelewu.

6. Wartość wyceny i cena wywoławcza: 8 000,00 zł. (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100 ).

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta: Ofertę należy przygotować wg wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia. Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu. Oferta złożona po upływie terminu składania nie jest wiążąca. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej są zobowiązane do dołączenia do oferty kopii dowodu tożsamości. Osoby prawne przystępujące do przetargu lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do dołączenia do oferty aktualnych wypisów z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Kopernika 26A, 95-015 Głowno, terminie składania ofert 13.11.2015 r., do godz. 12:00 w sekretariacie, otwarcie ofert 13.11.2015 r., o godz. 14:00 w gabinecie dyrektora. Oferent będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższa cenę. W przypadku dwóch lub większej liczby ofert z taką samą najwyższą oferowaną ceną, oferenci, którzy złożyli oferty wezwani zostaną do złożenia ofert dodatkowych, z wyższą niż pierwotnie zaoferowaną ceną.

9. Zastrzega się, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

11. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:z

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

b) oferowana cenę i warunki jej zapłaty;

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

d) inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu.

12. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

13.Termin zawarcia umowy sprzedaży. Po sporządzeniu umowy kupna - sprzedaży nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia postępowania. Wydanie samochodu nabywcy nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto sprzedającego. Wzór umowy i formularza ofertowego dostępny jest na stronie internetowej szkoły i BIP .

14. W przedmiotowym przetargu mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki budżetowe Dz. U. nr 114, poz. 761.

 

Dyrektor

Głowno, 27 października 2015r. Maciej Lisowski

 

Pojazd został sprzedany

Dyrektor

Głowno, 27 listopad 2015r. Maciej Lisowski

 

Informacje o redaktorze

Do uzupełnienia 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół Specjalnych

Adres: Kopernika 26a
Głowno łódzkie
95-015
List: sekratariat@zssglowno.pl
Telefon: 42 719-08-54
Faks: 42 719-08-54
www: zssglowno.pl

stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK 2019