Biuletyn Informacji Publicznych

4555 lightbox tbart4ORZELZespół Szkół Specjalnych w Głownie
ul. Kopernika 26a  95-015 Głowno

Dyrektor
Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie
95-015 Głowno, ul. Kopernika 26a

ogłasza nabór na stanowisko pracy
samodzielny referent ds. kadr i płac

I. Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie
ul. Kopernika 26a,
95-015 Głowno,
Tel./fax – 42 7190854

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Nazwa stanowiska – samodzielny referent ds. kadr i płac
Wymiar etatu – 1/1
Rodzaj umowy – umowa o pracę

III. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie co najmniej średnie.
2. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
3. Obywatelstwo polskie.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub
za przestępstwo skarbowe.
6. Nieposzlakowana opinia.
7. Znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń.
8. Umiejętność obsługi komputera i programów biurowych.
9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

IV. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Exel, Płatnik, oprogramowanie kadrowo-płacowe).
2. Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze.
3. Samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także
w zespole, wysoka kultura osobista.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły.
2. Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia – ruch służbowy dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.
3. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich.
4. Obsługa PFRON.
5. Obsługa baz danych Systemu Informacji Oświatowej.
6. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
7. Naliczanie i sporządzanie miesięcznych list płac, list wypłat nagród jubileuszowych, list wypłat odpraw emerytalnych i rentowych oraz wypłat ekwiwalentów i innych świadczeń wypłacanych pracownikom.
8. Wyliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
9. Sporządzanie wykazu godzin ponadwymiarowych nauczycieli.
10. Prowadzenie kartotek wynagrodzeń poszczególnych pracowników oraz wystawianie zaświadczeń o zarobkach.
11. Sporządzanie informacji o stanie zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli.
12. Prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej w programie „Płatnik”.
13. Sporządzanie deklaracji podatkowych.
14. Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS.
15. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora szkoły.

VI. Warunki pracy:

1. Zespół Szkół Specjalnych 95 – 015 Głowno, ul. M. Kopernika 26a.
2. Praca na stanowisku pracy wyposażonym w monitory ekranowe.
3. Praca w wymiarze pełnego etatu.

VII. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.
2. Curriculum Vitae.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kserokopie świadectw pracy.
5. Kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie.
6. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.
7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
9. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
10. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska określonego w ogłoszeniu.
11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, do potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

VIII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest mniejszy niż 6%.

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. kadr i płac w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie” w terminie do dnia 18 kwietnia 2019 r. do godz. 11:00.
Dokumenty, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagana formalne zaproszeni będą na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której powiadomieni zostaną telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 7190 854.

Dyrektor
Zespołu Szkół Specjalnych
w Głownie
mgr Maciej Lisowski

Aplikując na stanowisko prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzania danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie umieszczonych przeze mnie w CV moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko samodzielnego referenta ds. kadr i płac. Ponadto oświadczam, że jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest uzasadnione prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem procesu rekrutacji, oraz akceptuję te cele”.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, iż:
1. Poniżej podawane przez Pana/Panią dane osobowe w formularzu aplikacyjnym oraz we wgrywanym CV są zbierane przez nas – Zespół Szkół Specjalnych w Głownie z siedzibą przy ul. Kopernika 26a, 95-015 Głowno , adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Z powołanym przez Administratora Danych Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pisząc bezpośrednio korespondencję na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził/a Pan/Pani wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko samodzielny referent ds. kadr i płac, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4. Pana/Pani Dane osobowe w procesie rekrutacji możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
5. Pana/Pani Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
6. Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o naborze, a gdy wyraził Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie placówki przez okres trzech miesięcy. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.
7. W każdej chwili może Pan/Pani skorzystać z przysługujących praw, w tym wycofać zgodę na przetwarzanie danych, uzyskać dostęp do swoich danych; poprosić o: sprostowane i uzupełnienie danych, usunięcie danych; ograniczenie przetwarzania danych; wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, wystąpić o przeniesienie danych i ze skargą do organu nadzorczego. Z praw można skorzystać pisząc bezpośrednio na adres elektronicznej poczty do administratora, bezpośrednio w siedzibie Administratora lub kierując tradycyjną korespondencję na adres wskazany w punkcie 1.

Informacje o redaktorze

Do uzupełnienia 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół Specjalnych

Adres: Kopernika 26a
Głowno łódzkie
95-015
List: sekratariat@zssglowno.pl
Telefon: 42 719-08-54
Faks: 42 719-08-54
www: zssglowno.pl

stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK 2019